Medezeggenschapsraad en leerlingenraad

Ouders/verzorgers en personeelsleden hebben recht om mee te denken en beslissen over ontwikkelingen op school en daarom heeft iedere school een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers en van het personeel. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.

Ook de leerlingen kunnen meedenken over het beleid en de gang van zaken op school. Voor leerlingen is er daarom een speciale leerlingenraad die een aantal keer per jaar bij elkaar komt om zaken die op school spelen te bespreken.  

Waar moet de MR instemming over geven?

Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij veranderingen van het schoolreglement, het schoolplan, de schoolgids en de onderwijstijd. Daarnaast moet het schoolbestuur sommige voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vakantieregeling, de aanstelling en ontslag van de schoolleiding, financieel beleid en nieuwbouw. 

Twee scholen van Stichting De Korre vormen samen de Oosterschelderegio. Dit zijn De Deltaschool en Mytylschool De Sprienke. Omdat deze scholen veel gemeenschappelijke belangen hebben, worden de vergaderingen van de medezeggenschapsraden gezamenlijk gehouden.

Meer informatie over de MR

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een afgevaardigde leerling uit alle VSO  klassen Arbeid, Vervolgonderwijs en Arbeidsmatige dagbesteding. De leerlingenraad komt ongeveer zes keer per jaar samen onder leiding van een leerkracht. Dit gebeurt onder schooltijd.

In de vergaderingen worden zaken besproken die leerlingen aangaan. Er zijn bijvoorbeeld kluisjes gekomen op verzoek van de leerlingen en er is regelmatig aandacht geweest voor de frisheid van de toiletten. Ook is er een mooi idee geopperd voor een studiedag voor leerlingen, die inmiddels jaarlijks plaatsvindt. Ook het idee van de jaarlijkse wisselbeker voor meest groene VSO klas komt van de leerlingenraad.

Voor iedere bijeenkomst van de leerlingenraad houden de klassen een korte vergadering zodat de klassenvertegenwoordigers met nieuwe punten kunnen komen of vragen kunnen stellen over de notulen van de vorige keer.