Voortgezet Speciaal Onderwijs

De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is voor kinderen in de leeftijdscategorie van 12/13 jaar tot 18, maximaal 20 jaar. Deze afdeling is onderverdeeld in de uitstroomprofielen Dagbesteding, Arbeid en Vervolgonderwijs. Ruimschoots voordat de leerling de school gaat verlaten wordt met betrokkenen besproken op welke manier de leerlingen de school zal verlaten.

Dagbesteding

De leerlingen in deze afdeling stromen uit naar een vorm van dagbesteding. Belevingsgericht of misschien toch meer taak- of arbeidsgericht. Het onderwijs is er dan ook op gericht om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid zo goed mogelijk te ontwikkelen. Ontdekken en beleven staan daarbij centraal.

Arbeid

In deze afdeling nemen de werknemersvaardigheden een steeds belangrijker plaats in. M.a.w. welke vaardigheden heb ik als werknemer later allemaal nodig om mijn werk in het bedrijfsleven, op de zorgboerderij of in beschut werk goed uit te voeren. Al snel worden met de leerlingen allerlei vormen van interne en later ook externe stage opgezet en uitgevoerd.

Vervolgonderwijs

In deze afdeling staat de uitstroom richting regulier vervolgonderwijs centraal. Onze school wordt met deelcertificaten, een VMBO diploma of een Entreediploma verlaten. Er wordt dan ook zeer intensief samengewerkt met allerlei vormen van Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Door deze vormen van samenwerking, waarbij het Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs Oosterschelderegio een belangrijke partner is, kunnen we onze leerlingen een breed palet aan mogelijkheden m.b.t. vakken en praktijkonderdelen aanbieden.

Stage

De stage is een zeer belangrijk onderdeel van de vorming van onze leerlingen. Door het stagelopen een centrale plaats te geven in het VSO programma denken wij een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de deelname van onze leerlingen aan onze maatschappij. We kennen zowel interne als externe stage. Ons team van stagecoördinatoren zorgt er voor dat stages goed worden afgestemd en ook een goed vervolg krijgen. We beschikken over een breed netwerk van stagelocaties in heel Zeeland. We kunnen dan ook gerust stellen dat we voor iedere leerlingen één of meerdere geschikte spageplaatsen zullen en kunnen vinden.

Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM)

ZSM is een stichting die Zeeuws breed alle Praktijkscholen, alle VSO’s en het MBO (Scalda) met elkaar verbindt. We werken samen om maatschappelijk mogelijkheden voor leerlingen te creëren en om samen te overleggen met gemeenten, UWV en Provincie. Zie: ZSM.NU

Uitstroom naar Dagbesteding, Arbeid of Vervolgonderwijs

Ruimschoots voordat de leerling de school gaat verlaten wordt met betrokkenen (leerling (indien mogelijk), ouders/verzorgers, school en Revant) besproken op welke manier de leerlingen de school zal verlaten; wat wordt de precieze uitstroombestemming? In samenhang wordt gekeken naar wonen, werken en vrije tijd waarbij er een accent zal liggen op het werken. Wordt het uitstroom richting dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. En wat is daar dan allemaal voor nodig? Van onze kant willen we U zo optimaal mogelijk ondersteunen in dit proces. Ook op het gebied van wet- en regelgeving.

Accenten van de school: kennis, kunst en cultuur en sport

Wij willen dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Op die manier zullen zij later over de juiste kennis beschikken om b.v. een vak uit te oefenen. Maar willen we stimuleren dat onze leerlingen zich optimaal bewegen en uitgebreid kennis maken met muziek, kunst en cultuur. We doen dit op allerlei manieren; het team bewegen organiseert heel veel activiteiten binnen en buiten de school en in samenwerking met diverse partners, we nemen deel aan het landelijke project Meer Muziek in de Klas (met Koningin Maxima als enthousiaste stimulator) en we geven ons kunst en cultuur onderwijs vorm a.d.h.v. thema’s en ondersteunt door vormen subsidie. Dat alles in handen van onze eigen coördinator kunst en cultuur.