Regels en afspraken op school

Op de Sprienke werken we met duidelijke regels en afspraken zodat iedereen in een prettige, veilige en overzichtelijke omgeving kan leren en werken.

Er zijn vijf schoolregels die iets zeggen over de manier waarop we met elkaar en de omgeving willen omgaan. Deze regels, ondersteund door pictogrammen, hangen duidelijk zichtbaar in de gang van de school.

Onze schoolregels

  • Ik houd rekening met de ander.
  • Ik praat rustig en netjes.
  • Ik help de ander als deze er om vraagt.
  • Ik loop of rijd rustig in de school.
  • Ik gebruik spullen op de juiste manier.

Pestprotocol en meldcode

Op school hebben we een pestprotocol en een pestprotocol digitaal pesten. In deze protocollen staat de visie van de school op het gebied van ons anti-pestbeleid. Ook staat er in hoe ouders en leerlingen ondersteund kunnen worden wanneer er sprake is van pesten. Bekijk  hier het pestprotocol en hier het pestprotocol digitaal pesten. Pestcoördinator van de school is Angelique Schipper, psycholoog en teamleider.

Ook de meldcode huiselijk geweld wordt bij ons ingezet waar dat nodig is. Het team van orthopedagogen en psychologen zijn in dit verband de vertrouwenspersonen waar ieder een beroep op kan doen. Klik hier voor de meldcode en de verantwoordelijke functionarissen.