Home

Medezeggenschapsraad

Ouders en personeelsleden hebben recht op medezeggenschap en daarom heeft iedere school een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen; vertegenwoordiging van de ouders en vertegenwoordiging van het personeel.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:
Instemmingsrecht;

Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement, schoolplan, de schoolgids en de onderwijstijd.
Adviesrecht;

Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld vakantieregeling, de aanstelling en ontslag van de schoolleiding, financieel beleid en nieuwbouw.


Drie scholen van Stichting De Korre vormen samen de Oosterschelderegio. Dit zijn de Deltaschool en Mytylschool De Sprienke in Goes en de Beatrixschool in Zierikzee. 
Deze scholen hebben veel gemeenschappelijke belangen. Gezien dit feit is er een samenwerking tot stand gekomen op het niveau van de Medezeggenschapsraden van de betreffende scholen.
Alle beleidszaken die school overstijgend zijn, worden hier dan ook besproken. 
Er wordt 6 keer per jaar in de avond vergaderd. Elke vergadering starten we met de MR van de individuele scholen en voegen we ons na een uur samen. Vervolgens vergaderen we als MR Oosterschelderegio verder, in aanwezigheid van de directeur. 
Natuurlijk bent u altijd welkom om een vergadering bij te wonen. Tevens kunt u ook altijd met vragen bij ons terecht.


De Medezeggenschapsraad van De Sprienke is als volgt samengesteld:


Oudergeleding;

Dhr. M. Mol, voorzitter

Mevr. E. Remijnse

Mevr. I. Martina


Personeelsgeleding; 


Corleen Poppelaars
Johan Wattel
Lisette Veldhuizen


Notulen:
januari 2015 (DOCX)

Voor meer informatie kunt u mailen naar: MR@desprienke.nl