Home

Leerlingenraad

Uit alle klassen van Leerweg 1 en leerweg 2 van de VSO-afdeling heeft een afgevaardigde leerling zitting in de raad. Zij komen ongeveer zes keer per jaar samen onder leiding van een leerkracht. Dit gebeurt onder schooltijd en de bijeenkomst duurt 45 minuten.De leerlingenraad kent een voorzitter en een notulist. Zo kunnen de leerlingen ook ervaring opdoen met een vergaderstructuur. De notulen worden ook bij de Medezeggenschapsraad en de teams van de VSO-afdeling doorgenomen. Er worden zaken besproken die leerlingen aangaan. Er zijn bijvoorbeeld kluisjes gekomen op verzoek van de leerlingen en er is regelmatig aandacht geweest voor de frisheid van de toiletten. Er heeft afgelopen schooljaar een leerlingendag plaatsgevonden nadat de leerlingen hebben aangegeven ook wel eens een studiedag te willen meemaken zoals docenten en klassenassistenten dat wel doen. Een studiedag voor leerlingen dus. Op deze dag kregen leerlingen de kans zich te kunnen inleven in andermans beperking. De dag was een succes en krijgt volgend schooljaar een herhaling, met andere onderwerpen natuurlijk die dan weer door de leerlingen zullen worden aangedragen. Het lesrooster is ook een belangrijk punt geweest en heeft er toe geleid dat we nu in de VSO A-V vijf minuten eerder beginnen en weer lesuren van 50 minuten hebben. Hierdoor zijn ook langere pauzes gerealiseerd. De leerlingenraad heeft zich hier flink voor ingespannen en met resultaat. .


Zo proberen klassenvertegenwoordigers allerlei zaken die zij opmerken in hun klas of afdeling aan de orde te stellen. Natuurlijk worden zij ook ondersteund door hun mentoren. Voor iedere bijeenkomst van de leerlingenraad moeten de klassen een korte vergadering houden zodat de klassenvertegenwoordigers met nieuwe punten kunnen komen of vragen kunnen stellen over de notulen van de vorige keer. Een deel van de leerlingenraad schooljaar 2018-2019Vragen over de leerlingenraad kun je stellen aan Henriette Nieuwenhuis, h.nieuwenhuis@desprienke.nl