Home

Speciaal Onderwijs

De afdeling Speciaal Onderwijs (SO) is voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar. Deze afdeling bestaat uit de Voorbereidende groep, de Leerroute V met uitstroombestemming Vervolgonderwijs, de Leerroute A met uitstroombestemming Arbeid en de Leerroute D met uitstroombestemming D. Een Leerroute bevat het onderwijsprogramma richting een van de drie uitstroombestemmingen. De afdeling bestaat uit de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Als een leerling op school komt, maken we een keuze voor een uitstroombestemming. Als later blijkt dat een leerling beter past in een andere uitstroombestemming, dan passen we dat aan. In ieder geval wordt er vanaf 9 jaar voor de leerling een keuze gemaakt voor een van de uitstroombestemmingen.

Leerroute V, uitstroombestemming Vervolgonderwijs:

Leerroute V bevat het onderwijsprogramma richting uitstroombestemming Vervolgonderwijs. In deze leerroute betreft het onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking en langdurig zieke leerlingen van 6 t/m 12 jaar. Van leerlingen die in deze uitstroombestemming zitten, verwachten we dat ze op 12-jarige leeftijd verder kunnen in het regulier voortgezet onderwijs of doorstromen naar VSO uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. We verwachten dat zij in het VSO certificaten VMBO-b, k en t (basis, kader en theorie) kunnen halen en/of doorstromen naar regulier voortgezet onderwijs waar zij een diploma kunnen halen of een MBO-diploma. We maken in deze leerroute gebruik van methodes die op de basisschool gangbaar zijn en methodes voor speciaal basisonderwijs. De leerstof wordt op groepsniveau en in kleine groepjes aangeboden.

Leerroute A, uitstroombestemming Arbeid:

Leerroute A bevat het onderwijsprogramma richting uitstroombestemming VSO Arbeid. In deze leerroute betreft het onderwijs voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen en langdurig zieke kinderen die functioneren op het niveau van moeilijk lerenden en zeer moeilijk lerenden van 6 t/m 12 jaar. Van deze leerlingen verwachten we dat zij instromen in het VSO uitstroomprofiel Arbeid of regulier voortgezet onderwijs PrO.


Het onderwijs aan moeilijk lerenden richt zich op de ontwikkeling van de leerling en het bereiken van kerndoelen van het (speciaal)basisonderwijs, binnen de mogelijkheden en competenties van de leerling. Bij het lesgeven gaan we uit van landelijk vastgestelde kerndoelen, de daarvan afgeleide tussendoelen en de onderwijsdoelen voor het onderwijs aan moeilijk lerenden. De leerstof wordt op groepsniveau, in kleine groepjes en/of individueel aangeboden.


Het onderwijs aan de groep zeer moeilijk lerenden is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. Bij het lesgeven gaan we uit van landelijk vastgestelde kerndoelen, de daarvan afgeleide tussendoelen en de onderwijsdoelen voor het onderwijs aan moeilijk lerende en zeer moeilijk lerende kinderen. We werken met projecten en thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. De vaardigheden, die aangeleerd worden zijn functioneel: de leerling past deze vaardigheden toe in het dagelijks leven.Leerroute D, uitstroombestemming Dagbesteding:

Leerroute D bevat het onderwijsprogramma richting uitstroombestemming Dagbesteding. In deze leerroute betreft het onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen. Van deze leerlingen verwachten we dat zij instromen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), uitstroomprofiel Dagbesteding.


Bij deze vorm van onderwijs werken we met stimuleringsprogramma's. Het onderwijsaanbod wordt zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op de hulpvraag en is vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Bij de verduidelijking van de hulpvraag spelen ouders een onmisbare rol vanwege hun ervaringdeskundigheid.Wilt u meer informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op!