Home

Leerlingenraad

Uit alle klassen van Leerweg 1 en leerweg 2 van de VSO-afdeling heeft een afgevaardigde leerling zitting in de raad. Zij komen ongeveer zes keer per jaar samen onder leiding van een leerkracht. Dit gebeurt onder schooltijd en de bijeenkomst duurt 40 minuten.De leerlingenraad kent een voorzitter en een notulist. Zo kunnen de leerlingen ook ervaring opdoen met een vergaderstructuur. De notulen worden ook bij de Medezeggenschapsraad en de teams van de VSO-afdeling doorgenomen. Er worden zaken besproken die leerlingen aangaan. Er zijn bijvoorbeeld kluisjes gekomen op verzoek van de leerlingen en er is regelmatig aandacht geweest voor de frisheid van de toiletten. Afgelopen schooljaar heeft het vijfgelijke dagen model de leerlingeraad bezig gehouden. Ook is er een mooi idee geopperd namelijk een studiedag voor leerlingen. Zo krijgen zij misschien een beeld van hoe een studiedag van de leerkrachten en assistenten georganiseerd kan zijn. Ook geeft het de leerlingen de gelegenheid eens op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan en kennis te nemen van nieuwe onderwerpen. Komend voorjaar (2018) zal deze studiedag plaatsvinden.Zo proberen klassenvertegenwoordigers allerlei zaken die zij opmerken in hun klas of afdeling aan de orde te stellen. Natuurlijk worden zij ook ondersteund door hun mentoren. Voor iedere bijeenkomst van de leerlingenraad moeten de klassen een korte vergadering houden zodat de klassenvertegenwoordigers met nieuwe punten kunnen komen of vragen kunnen stellen over de notulen van de vorige keer. Een deel van de leerlingenraad schooljaar 2017-2018Vragen over de leerlingenraad kun je stellen aan Henriette Nieuwenhuis, h.nieuwenhuis@desprienke.nl